Mgr. Stanislav Kužel (*22.1.1970), sociální antropolog

Text obsahuje vědecký životopis, odbornou profilaci, bibliografii a témata vedených diplomových prací k 1.12.2002

 

Odborný profil a specializace:

V současné době působí (od roku 1996) jako vědecký pracovník v a EÚ AV ČR odd. etnických studií (částečný úvazek) a jako odborný asistent na katedře kulturní a sociální antropologie FHS ZČU v Plzni (hlavní zaměstnavatel od 1.9. 1999).

Věnuje se etnickým problémům východní a střední Evropy - přesídlenci, konfesní konflikty a sociokulturní otázky transformace. Provádí etno-sociální výzkum malých sídel a přistěhovalců, v poslední době se soustředí na aktuální procesy postkomunistické sociokulturní transformace v rurálních oblastech Střední Evropy a na aplikovanou sociální antropologii. Zaměřuje se na dlouhodobé a týmové terénní výzkumy sociokulturní transformace (v ČR a na území Karpat - SR. PL a Rumunsko), a na studium sociálního a kulturního kontextu migrací (ze SR a bývalého SSSR). V rámci aplikované sociální antropologie navrhl a pracoval v projektu „Monitoring situácie rómských osád v SR“.

Při výzkumech či aplikaci výsledků spolupracuje s nevládními organizacemi. (společnost ”Člověk v tísni” při ČT, Spoločnost “Minoritas”, Prešov, Nadácia InfoRoma SR, Spoločnost Perseus, SR aj.).

V rámci popularizace výsledků oboru se ve spolupráci s etnografickým odd. Náprstkova muzea v Praze věnuje projektům muzejního vzdělávání pro odbornou i neodbornou veřejnost.

 

Současné zaměstnání

Etnologický Ústav                                                     Kat. sociální a kulturní antropologie

Akademie věd České republiky                                             Fakulta humanitních studií     

Na Florenci 3/1420                                                    Západočeská univerzita v Plzni,

11000  Praha                                                                      Tylova 18, 306 14 Plzeň

tel.: 222 828 607                                                                   tel: 377 322 465

 

Kontakt:                 nik.kuzel@volny.cz                            Skuzel@ksa.zcu.cz             

 

Dokončené vzdělání:

Tituly: Mgr. (PřF-UK 1994), Mgr.(FSV-UK 1997)

1993-1997 Vystudoval fakultu sociální věd Karlovy University v Praze, obor obecná antropologie - specializace: sociální antropologie

1988-1994  přírodovědeckou fakultu Karlovy University v Praze, obor biologie - chemie, diplomoval na katedře hydrobiologie (Mgr. 1994)

 

Zaměstnání v oboru:

1995-1996: kurátor sbírek etnografického odd.  Národního muzea –Náprstkova muzea

1997-dosud (částečný úvazek): vědecký pracovník Etnologického Ústavu Akademie Věd České republiky v Praze

1999-dosud: odborný asistent na Katedře sociální a kulturní antropologie fakulty humanitních studií Západočeské University v Plzni.

 

Výuka na Katedře sociální a kulturní antropologie:

Národy a etnika Evropy

Metody a praxe terénního výzkumu

Kulturní ekologie

Ekonomická antropologie

Aplikovaná sociální antropologie

Sociální antropologie postkomunistické Evropy

(aktuální kurzy viz www.ksa.zcu.cz )

 

 

CURRICULUM VITAE

Odborný životopis:

- 2001 spoluřešitel projektu “Migrace do České republiky, Sociální integrace a lokální komunity v zemích původu – Ukrajinci, Bosňané a Romové ze Slovenské republiky” (2001-2004, IBS 9058101, Etnologický ústav AV ČR, Praha, hl. řešitel dr. Z.Uherek).

- 2001 přijat za řádného člena České antropologické společnosti.

- 2001 přijat na postgraduální studium na Ústavu Etnologie Karlovy University v Praze, školitelem: PhDr. Zdeněk Uherek, PhD.

- 12-16.4.2000 organizátor československého pracovního semináře (Grant EAST-EAST OSF Praha) "Týmové terénní výzkumy v ČR a SR".

- 1999-2000 spoluautor (spolu s Mgr. A. Mušinkou ze spoločnosti Minoritas o.s., Prešov, Slovensko; a ing. K.Novákem z Nadace "Člověk v Tísni" při ČT) a člen odborného týmu projektu „Monitoring situace romských osad na východním Slovensku 1999-2000“, financovaného Nadácii INFOROMA, Bratislava.

- 1999-2000 v rámci externí spolupráce s Náprstkovým muzeem, uskutečněno přes 50 celodenních interaktivních programů se sbírkami muzea určených pro neodbornou veřejnost a vydány dvě publikace. Projekt byl financován z programu "Brána muzea otevřena" Open Society Fund, Praha.

-  1999 od letního semestru přednáší na Západočeské universitě v Plzni .

- 1999 hlavní řešitel grantu GA AV ČR B805903: „Etnosociální kontexty roztržky mezi pravoslavnými a řeckokatolíky na Severovýchodním Slovensku“.

- květen 1998 studijní pobyt v Etnologickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě.

- 1998 externí spolupráce v rámci grantu PhDr. J. Horského (GAČR 404/96/1014) ”Pojetí soc. a kult. skutečnosti v čs. dějepisectví”.

- 1997/8 přijat na postgraduální studium na katedře dějin a filosofie vědy přírodovědecké fakulty University Karlovy (studium přerušeno v roce 1999).

- 1997 odborný pracovník ÚEF AV ČR v rámci grantového projektu GAČR 404/98/0809 - „Pohyb po migračních mostech: Češi z Kazachstánu, jižní Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny.“

- 1997 květen až září vychovatel v diagnostické léčebně a stacionáři "Zelený dvůr" v Praze - Horních Počernicích.

- 18.2.1997 získal titul Mgr. na FSV UK, v oboru “Obecná Antropologie”, specializace sociální a kulturní antropologie. Obhájená diplomová práce byla sepsána pod vedením Doc. PhDr. Josefa Kanderta, CSc. na základě opakovaných stacionárních terénních výzkumů v obcích na severovýchodním Slovensku v letech 1994-6.

- 1997 - absolvoval magisterské studium Obecné antropologie - specializace na sociální antropologii fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze

- 1996 duben: studijní pobyt v Kyjevě v rámci East-East programu Open Society Fund.

- Od února 1995 do října 1996 zaměstnán v Národním muzeu v Praze jako asistent kurátora sbírek etnografického odd. Náprstkova muzea. Navrhl a realizoval výstavu z pohlednic z Oceánie ”Stovky barevných pohlednice pro bledé Evropany, aneb: Které pohlednice si posílají domorodci?”, která dekonstruovala exotizaci. Podílel se na výstavách ”Austrálie na poštovní známce”, a ”Mimoevropské hračky”. V této době realizoval 33 vzdělávacích programů v rámci projektu "Překonávání kulturního etnocentrizmu u dětí". Fin. podpora od MŠMT ("EXTRA 93") a od nadace "Škola pro děti".

-  Roku 1994 obhájil diplomovou práci na katedře hydrobiologie na PřF UK, získal magisterský diplom.

- V roce 1993 zakládajícím členem Sdružení ”Hnutí Sobě” (HnuS), registrované neziskové organizace, která sdružuje zájemce o reformní pedagogiku, projektovou výchovu a netradiční vzdělávací postupy.

- Ve školním roce 1992/3 přijat na magisterské studium obecné antropologie, specializace: sociální antropologie. (tj. dva roky souběžného studia na FSV a PřF UK).

- V rámci studia na katedře hydrobiologie se v září a říjnu 1992 účastnil terénních výzkumů acidifikace tatranských ples v rámci mezinárodního grantu ALPE2, dále v září a říjnu 1993 výzkumu přítoků Labe.

- 1988/89 - přijat na studium na přírodovědeckou fakultu University Karlovy

- 1988 - maturoval na gymnáziu v Říčanech u Prahy

Anotace nejvýznamnějších projektů:

- 2001-2004 spoluřešitel projektu “Migrace do České republiky, Sociální integrace a lokální komunity v zemích původu – Ukrajinci, Bosňané a Romové ze Slovenské republiky” (2001-2004, IBS 9058101, Etnologický ústav AV ČR, Praha). V tomto projektu se S.K. soustředí zejména na sociální kontexty pracovní migrace ze Slovenska.

- v únoru r. 2000 organizátor a odborný garant pracovního semináře “Stacionární terénní výzkum v ČR a SR” (organizovaný KSA FHS ve dnech 12.4-16.4., podpora z programu east-east OSF Praha). Seminář byl zaměřený na presentaci, srovnání a diskusi výsledků týmového terénního výzkumu sociálního a kulturního rozhraní a aktuálních konfliktů mezi romským a majoritním obyvatelstvem, problémy imigrace a výzkumu rurálních sídel v Čechách a na Slovensku.

- Od r. 1998-2001 hlavní řešitel tříletého grantu ”Etnosociální kontexty roztržky mezi pravoslavnými a řeckokatolíky na Severovýchodním Slovensku v období postkomunistické transformace ”. Cílem grantového projektu byla etnografická analýza života v obci, role národnosti a konfese, patriotizmu, typu ekonomiky v societě, která prochází transformací vlastnických vztahů.

- 1997-2000 spoluřešitel grantového projektu ”Pohyb po migračních mostech: Češi Kazachstánu, jižní Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny”, hlavní. řešitel Z.Uherek ÚE AV ČR. V tomto projektu se S.K. soustředil zejména na terénní výzkum imigrantů z ruskojazyčného prostředí (výzkum v Kazachstánu, Rusku a České republice) V souvislosti s výzkumem procesu umísťováním a integrace imigrantů v ČR spolupracoval s poradnou pro krajany při Nadaci Člověk v Tísni.

- 1999-2000 (2001) hlavní řešitel projektu: Interaktivní konstruktivistické programy v Náprstkově muzeu. Modelový projekt spolupráce VŠ, základních a středních škol, Náprstkova muzea a Západočeské galerie v Plzni. Finanční podpora z programu Open Society Fund ”Brána Muzea Otevřená”. V roce 2001 byly projekty v Západočeské galérii v Plzni financovány magistrátem města Plzně.

Hlavní oblasti terénních výzkumů:

1994 - 2001 východní Slovensko, (a polské pohraničí), opakované dlouhodobé stacionární terénní výzkumy.

1998 - 2000 Česká republika, opakované krátkodobé výzkumy imigrace

1999, srpen-září Aktjubinská obl. Kazachstánu a Orenburgská obl. Ruska, výzkumná cesta do oblastí s migrací do ČR

listopad 2000, květen a září 2001 severní Rumunsko

 

Odborné publikace:

Články v odborných časopisech a sbornících:

Kužel, S.: Dekolektivizace, neformální ekonomika a etnická segregace Romů na severovýchodním Slovensku, Český etnologický časopis, 2, 2002: 125-148

Kužel, S.: Strategie přežití na východoslovenské vesnici v období transformace. Tradice či akulturace?  Ethnologia Europaea Centralis, 5, 2001: 57- 64

Kužel, S.: Výskumy medzietnických vťahov. In Kol.autorů: Kaj džas. Kam kráčaš. Súbor textov zo seminárneho cyklu Nadácie Milana Šimečky, Bratislava: “S Rómami žiť budeme. Ide o to ako”. Nadácia Milana Šimečky. Bratislava 2001: 83-107

Kužel, S.-Haluzík, R. Čeští obyvatelé severobosenských vesnic ve světle archivních a terénních výzkumů. In.: Hrubý, K. – Brouček, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30.6.1998. UK Praha, EÚ AV ČR. Praha 2000: 74-88

Kužel, S. Hranice obce jako rozhraní pro interpretaci konfesního střetu i ”národnostní” aktivity. (Příklad konfesní a národnostní situace v 90-tých letech na Severovýchodním Slovensku) Český Lid. Czech Etnological Journal. ÚEF AV ČR. Praha, 2, 1999: 133-147

Kužel, S. Problém antropologické “orientace popisu podle aktéra“. (K historii interpretativní metody v kulturní antropologii) In. Horský, J. (ed.) Pojetí sociální a kulturní skutečnosti v čs. dejepisectví a příbuzných oborech. Albis International. Ústí nad Labem. 1999: 87-118

Uherek, Z. –Valašková,N. - Kužel, S. Potomci českých emigrantů v Kazachstánu. Český Lid. Czech Etnological Journal. ÚEF AV ČR. Praha, 3, 1999: 235-270

Kužel, S.: Role "skrytého kurikula" školy v transmisi "lokální kultury" na pozadí konfesní roztržky a národnostních nejasností v obci na severovýchodě Slovenska v letech 1994-96. In. Transmise kultury a škola. (Sborník referátů) Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, Praha. Cahiers du CeFReS. No. 15, 1998: 79-88

Kužel, S.: Konfesní konflikt a identita. Konflikt pravoslavných s řeckokatolických věřících v obci na severovýchodním Slovensku v r.1994-6. Etnologické rozpravy. Etnologický ústav SAV. Bratislava. Vo.5. No.2, 1998: 27-41

Kužel, S.: Circumstance-Based National Identities. A Case of so called Rusyns-Ukrainians in The North-East Slovakia. In. Uherek, Z. (ed.)  Ethnic and Urban studies. Prague Occasional Ethnological Papers No. 5, 48-60, ÚEF AV ČR. Praha. 1998.

Kužel, S.: Lidé v Druhé Černobylské zóně. (Etnografický výzkum environmentální katastrofy) Český etnologický časopis, ÚEF AV ČR. Praha, 3, 1997: 191-200

Knihy a editované sborníky:

Kužel, S.ed.: Terénní výzkum integrace a segregace. Týmový monitoring situace obcí s romskými sídli v SR a studentské výzkumy v ČR. Cargo Publishers, Praha 2000. (315 stran)

Kužel, S. Interpretace v muzeu, aneb: den bez divochů a průvodců. OSF, Brána muzea otevřená. Praha 1999. (80 stran)

Novotný, S. -Kužel, S. Původní obyvatelé Austrálie Pracovní listy k programům v Náprstkově muzeu. Vydala KSA FHS ZČU. Plzeň. 2000. (Publikace pro děti).

Odevzdáno do tisku (k 1.12.2002):

Kužel, S. : Inaccessible Property, Unclear Possession and Interethnic Tensions. Decollectivisation of Land. In Uherek, Z.-Kužel, S. (eds.): Fieldworks in Central and Eastern Europe, Prague Papers in Ethnology and Social Anthropology 8, AV CR, Prague 2002 (Sborník 130 stran)

Uherek, Z. - Valášková, N.- Kužel, S. - Dymeš, P.: Přesídlení občanů českého původu z Kazachstánu. (Pracovní název, kniha cca 200 stran), 2002

Kužel, S. : Výzkum nebo etno-politika? (Sborník z konference "Terénní výzkumy v romských komunitách", editoři M.Jakoubek a T.Hirt), plánovaný výtisk zima 2002/3 (20 stran)

Kužel, S.: Interkulturní vzdělávání v etnografickém muzeu, (45 stran), kapitola z knihy Muzeum a komunita (pracovní název), editor A. Brabcová, vyd. OSF Praha, program "Brána muzea otevřená", plánovaný výtisk březen 2003.

 

Odborné konference, symposia a semináře:

- mezinárodní symposium: "Rural and Urban Communities in the Process of Transformation. Case of Central Europe", 14 – 16.11., 2002, Svatý Júr, okr. Bratislava, organizované Etnologickým ústavem SAV Bratislava a Universitou Istropolitanou. Přednesen příspěvek: "The influence of Socio-economic Transformative Changes Exemplified by the Relationship between Villagers and Roma – Informal Economy."

- konference "Teorie a metoda v české etnologii", 23.-24. 10. 2002 v Praze, organizovaná Etnologickým ústavem AV ČR, Praha. Přednesen příspěvek "Sociální antropologie postkomunistické transformace: teoretická východiska terénních výzkumů."

- antropologické symposium katedry sociální a kulturní antropologie FHS ZČU, Nečtiny, 4.- 5.7.2002. Přednesen příspěvek: "Možnosti aplikace botanických metod při výzkumu kulturních aspektů dekolektivizace" (spolu s botanikem P. Kočárem).

- Mezinárodní konference ”Family Organisation, Inheritance and Property Right in Transition.” organizovanou na  Max Planck Instute for Social Anthropology, Halle, SNR. 5-8. 12. 2001, Přednesen příspěvek "Heritage, Generations, Land Holding and Power during the Post-communist Transformation".

- česko-slovenský pracovní seminář "Terénní výzkumy v romských komunitách v ČR a SR", ve dnech 11. a 12. 5. 2001, organizaovaná katedrou kulturulogie FF UK Praha a sdružením ApaSaKA o.s., Přednesen příspěvek: "Etické problémy výzkumných postupů, presentace a využití výsledků sociálně antropologických výzkumů v romských osadách."

- mezinárodní konference Fieldwork researches in Central and Eastern Europe ve dnech 12. –13.6. 2000, organizovaná Etnologickým ústavem AV ČR, Praha. Přednesen příspěvek: "Inaccessible Property, Unclear Possession and Interethnic Tensions. Decollectivisation of Land."

- česko-slovenský pracovní seminář "Týmové terénní výzkumy v ČR a SR", 12-16.4.2000 v Nečtinách, Přednesen příspěvek: "Monitoring situace romských osad z rubové strany, aneb: proč je nutné porozumět situaci slovenských vesničanů".

- konference “Determinanty etnickej identity”, 5.-7.11. 1997, pořádanou Etnologickým ústavem Slovenské akademie věd Bratislava, Slovenská republika. Přednesen příspěvek: "Konfesní konflikt a identita."

- účast na “The 4th Mediterraenean Ethnological Summer Symposium”, pořádaného 21.9. –28.9.1997 v Piranu Institutem pro multikulturní studie University v Lubljani, Slovinsko.

- odborný seminář Transmise kultury a Škola”, 17.9.-18.9.1997, pořádaném Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách, Praha CeFReS a Pražskou skupinou školní etnografie. Přednesen příspěvek: "Role "skrytého kurikula" školy v transmisi "lokální kultury" na pozadí konfesní roztržky a národnostních nejasností."

- na mezinárodním sympóziu “Ethnic and Urban studies”, 20.-21.11.1996, pořádaném ÚEF AV ČR. Přednesen příspěvek: "Circumstance-Based National Identities."

 

Další odborná činnost:

Významnější drobné odborné příspěvky, recenze, popularizace vědy a rozhovory:

Kužel, S.: “Obnova se musí týkat především přirozeně spádových městeček.” (Rozhovor). Zpravodaj obnovy venkova, leden 1999: 6 -7.

Kužel, S.: “Krajina je více než shluk polí, vesnic lesů a cest.” (Rozhovor). Ekoplaneta 11/1998:10 -11.

Kužel, S.: Proč se jezdí do Svidníka.  Slovenské listy, Praha. 4/1997:30-31.

Kužel, S.: Divotvorné mapy.  Slovenské Listy, Praha. 7-8/1996:38-39.

Kužel, S.: První jarní den v Černobylu.  Slovenské Listy, Praha. 5/1996:22-23.

Významné veřejné a odborné přednášky:

- únor 2002 dvě 45minutové diskuse v Čs. Rozhlase (Životní podmínky slovenských Romů, a obnova tzv. rolnického stavu na čs. Venkově - spolu s ing. L.Pospíšilem).

- v roce 2000 přednášky pro “Spolek za Obnovu venkova” a školu obnovy venkova v Libčevsi.

- 10. října 2000 – veřejná přednáška a diskuse v rámci semináře Nadace Milana Šimečky, Bratislava: “S Rómami žiť budeme. Ide o to jako”.

- v letech 1999-2000 každé druhé pondělí v měsíci celodenní program pro střední a základní školy v Náprstkově muzeu.Červen 2000 a listopad 2001 třítýdenní série programů pro veřejnost a školy v Západočeské galerii v Plzni.

- Květen 1999 přednáška a diskuse (spolu s P. Dymešem z Nadace “Člověk v tísni”) na veřejném projednávání přijetí vysídlenců z Kazachstánu v obci Čisovice, okr. Praha západ.

- říjen 1999, únor a květen 2000 - přednášky v rámci čtyřdenních školících seminářů pro účastníky projektu “Monitoring situácie rómských osád v SR” (spolu s A. B. Mannem, A. Mušinkou, J. Červenkou, K. Novákem, T. Hirtem, M. Jakoubkem) pro studenty etnologie, romistiky a antropologie FF-UK, FHS ZČU. (Organizovala a financovala Nadácia Inforoma, Bratislava.)


Stanislav Kužel - témata a vedení diplomových prací:

 

Okruhy pro volbu bakalářské a magisterské diplomové práce v LS 2003

 

Národy a etnika Evropy (spíše pro Bc.)

-         Nacionalistické projevy a etnické konflikty v postkomunistické Evropě

-         Kulturní rozvoj malých národů, diaspor a národů mimo hranice svého státu po roce 1989.

-         Specifika výběru informací o národnostních politikách a etnických problémech v českých médiích

-         “Od Rukopisů k romským vozům” etnické legendy a nacionalizmus

 

Terénní výzkum / Metody terénního výzkumu

-         Diskuse výsledků použití různých metod v rámci jednoho tématu

-         Vlastní téma dle terénního výzkumu

 

Migrace

-         Pracovní migrace, pendlerství

-         Řízené přesídlení a adaptace v novém prostředí

-         Adaptace poválečných přesídlenců v pohraničí

 

Sociální antropologie postkomunizmu

-         Sociální antropologie rurální transformace v ČR a SR

-         Transformace “socialistických” forem vlastnictví.

-         Lidová myslivost jako (post)komunistický fenomén

-         Sociální a kulturní kontext pozemkových úprav (restituce a reprivatize)

 

Kulturní ekologie / Exotizace

-         Spor o pojetí ekosystému v antropologii

-         Myšlenková východiska a dějiny environmentálních organizicí v ČR

-         Spory o modely ochrany přírody a “ekologický způsob života”

-         Exotizace a představy o Noble Savage

 

Aplikovaná sociální antropologie

-         Projekty řízené sociální revitalizace

-         Sociální instituce v obcích s těžební lokalitou.

-         Program obnovy venkova

-         Aplikovaná sociální antropologie (problém chudoby, sociální péče, vězeňství aj.)

-         Programy komunitního rozvoje

-         Volné téma, např. projekty NGO

 

Aplikovaná sociální antropologie v muzeu

-         Muzea jako součást ”politiky vytváření souhlasu”

-         Návrh konkrétního vzdělávacího programu

-         Zpracování sbírky, průvodce vybraným archivem

-         Muzeum a komunita

 

Volné téma dle dohody

 

Aktuálně zadané a vedené diplomové práce:

 

2002/3 Magisterské práce:

Frisch Jan:                           Vztah romské komunity na Vinicích k instituci školy.

Felzmanová Dagmar:                 Stáří žité v Domově důchodců a v domácím prostředí.

Horňák Radek:                   Pracovní migrace

Hrešanová Ema:                 Sociální Antropologie porodnictví

Formánková Martina:       Výzkum slovenské vesnice

Kubíková Zuzana:                 (Ne)vědecké pohledy na tzv. přírodní národy.

 

2002/3 Bakalářské práce:

Jiří Kučva                            Antropologické problémy slovenského jihu

Grill Jan:                              Nucená migrace.

Novák Václav:                    Vztahy vlastníků půdy a nájemců honiteb.

Pařížský Luboš:                 Malotraktory domácí výroby a jejich význam.

 

 

Zadané diplomové práce, které byly už obhájeny:

 

2002 Magisterské práce:

Teuschelová Tereza:   Vztah obyvatel sídliště Košutka k veřejnému prostranství

Kvasnička Stanislav:                 Názor obyvatel okresu Tachov na formy korupce.

Továrnická Barbora:                 Pyrenejští pastevci

 

2002 Bakalářské práce:

Jedličková Kateřina:                 Chataři a chatové osady.

Prokešová Zdeňka:                 Projekt pro návštěvníky památkových objektů – Červená Lhota.

Studená Jana:                     Proměny soudobé myslivosti.

Šolcová Lenka:                   Ghetto pro mladé nebo úspěšná revitalizace bývalého vojenského újezda v Mladé – Milovice?

Pruner Tomáš                      Příspěvek ke studiu etno-ekologických vzorů na Sedlčansku

 

2001-Magisterské práce:

Romana Jelínková:                 Případová studie bezdomovství v Českých Budějovicích.

Tomáš Kobes:                      Ostrůvky pozitivních deviací v českém muzejnictví, aneb: Jak funguje občanská společnost v Čechách.

Věra Miláčková:                                 Zánik soukromého sektoru v padesátých letech v Kunžaku a okolí.

Alena Mudrová:                 Chápání vězenského prostředí “zevnitř” a “zvenku”.

Elena Pojerová:                 Komunikační strategie romských žen, aneb: Segregace během komunikace.

Monika Stehlíková:                 Antropologická témata v osnovách střední školy.

Šárka Zikánová:                                 Terénní výzkum ve východoslovenské vesnici.

 

2001-Bakalářské práce:

Jana Meinerová:                 Terénní výzkum ve slovenské vesnici se zvláštním zřetelem na romskou osadu.

Edita Hlobilová:                 Terénní výzkum ve východoslovenské vesnici.

 

2000-Magisterské práce:

Martin Cviling:                   Mužská Homosexuální subkultura v České republice.

Anna Líkařová:                   Státní instituce v rodinné politice a jejich možnosti pomoci v obtížných životních situacích.

Marie Štumbauerová:                Integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka na území ČR a osob v dočasném útočišti v ČR.

 

2000-Bakalářské práce:

Radek Horňák:                   Porovnání segregace dvou romských osad na východním Slovensku.

Ema Hrešanová:                  Konfese a konfesní konflikt na severovýchodním Slovensku s přihlédnutím k romské problematice.

Zuzana Kubíková:                 Porozumění “těm druhým” v antropologii a v muzeu.

Ota Menhardt:                     Transformace venkova.